Dorpsplatform • Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In 1992 is de gemeente Woerden gestart met wijkgericht werken en werd een wijkplatform in Molenvliet ingevoerd. Met wijkgericht werken probeert de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners. De doelstelling van het wijkbeheer is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat voor de Woerdense wijken en dorpskernen, met als nevendoelstellingen onder andere het bevorderen van de communicatie, het vergroten van de invloed van de burgers op de inrichting en het beheer en daarmee de betrokkenheid van de burgers en de snelle en integrale aanpak van knelpunten.

 

Na het wijkplatform Molenvliet zijn de wijkplatforms voor het Schilderskwartier (1995), Snel en Polanen (1997) en eind 1999 Zegveld opgericht. Na de gemeentelijke herindeling en de gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeenteraad eind 2001 de notitie “Wijkbeheer in Woerden 2002 – 2006” vastgesteld. In deze notitie is de werkwijze van de gemeente Woerden ten aanzien van wijkgericht werken, de wijkplatforms en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt beschreven. Er is expliciet gekozen om de gemeentelijke organisatie niet te herstructureren ten behoeve van het wijkbeheer: voor het grootste gedeelte werd de gegroeide praktijk geformaliseerd: het opstellen van de spelregels van het wijkbeheer.

 

De gemeente verplichtte zich om wijkgericht te werken en daarbij de platforms tijdig in te lichten over plannen in de wijk of die consequenties hebben voor de wijk.
Een aantal speerpunten zoals de Kamerikse Wetering, de parkeerproblematiek van de vrachtwagens, woningbouw voor Kamerikse jongeren, de hangjongeren, trainingsaccommodatie sportverenigingen en de aan te leggen skate- en golfbaan zijn al aan de orde geweest, maar zullen vermoedelijk regelmatig weer op de agenda staan.

 

Op 23 maart 2004 heeft op verzoek van de gemeente Woerden een informatiebijeenkomst in De Schulenburch plaatsgevonden met als doel te bestuderen of een dorpsplatform in Kamerik gevormd kon worden. Het doel is de leefbaarheid van Kamerik te behouden en te verbeteren. Zo kan het Dorpsplatform belangrijke ontwikkelingen en problemen aankaarten en ideeën geven voor het behoud of ontwikkeling van het grondgebied Kamerik.

 

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn drie belangengroepen vertegenwoordigd: inwoners, maatschappelijke instellingen (zoals wijkagent, woningbouwvereniging, sociaal-cultureel werk, winkeliersvereniging of sportverenigingen) en de gemeente. In het Dorpsplatform wordt gewerkt met werkgroepen die zich richten op specifieke aandachtsgebieden zoals verkeer en veiligheid, ouderenbeleid, ondernemers etc.


Op 17 mei 2004 is de oprichtingsvergadering van het Dorpsplatform Kamerik gehouden. U kunt hier het huishoudelijk reglement downloaden.

 

STICHTINGSAKTE

De stichtingsakte van Stichting het Dorpsplatform Kamerik kunt u hier downloaden.

 

STATUTEN

In december 2015 zijn er een aantal wijzigingen gemaakt in de statuten van het Dorpsplatform Kamerik. Download de statuten hieronder.

 

Statutenwijziging Dorpsplatform Kamerik deel 1

Statutenwijziging Dorpsplatform Kamerik deel 2