Nieuws • Dorpsplatform

 

Groen nieuws

De gemeente heeft het voornemen om op drie grasvelden in Kamerik (nl. het grasveld tussen de Spruitweg en de Lindenlaan, het grasveld rondom de vijver Lindenlaan/de Meent en in het Breenplantsoen) heel veel bloembollen te poten. Het schoffelteam van het Breenplantsoen heeft hierover overleg met de gemeente. Kinderen en omwonenden worden op een zaterdagochtend eind november uitgenodigd om een uurtje
de eerste bollen te helpen poten! Andere ontwikkelingen bij de gemeente en provincie:

Lantaarnpalen kademuren

Diverse lantaarnpalen langs de kademuren branden nog niet en een aantal moet nog vervangen worden. Volgens de gemeente gebeurt dit de komende werken. Er is hierover al contact geweest met het Dorpsplatform.

Bomen

Diverse bomen zijn de afgelopen zomer doodgegaan of omgewaaid. Worden deze vervangen? Volgens de gemeente is dit nog in voorbereiding. Het Platform wordt hierover geïnformeerd.

Plantsoentjes

Een jaar geleden is er beloofd om de plantsoentjes langs de kademuren ter hoogte van de Spijkerlaan te renoveren. Dit is in voorbereiding. Uitvoering wordt dit winter/voorjaar verwacht.

Hoogwater in het oude dorp

De gemeente en het waterschap zijn bezig om de verstopte Duiker in de Kastanjelaan in orde te krijgen. Deze duiker veroorzaakt hoog water in vele sloten in het oude dorp bij hevige regenval.

Bruggen Park Mijzijde

Groot onderhoud aan de bruggen in Park Mijzijde staat gepland voor op zijn vroegst medio volgend jaar.

Straatkolken

De gemeente heeft afgelopen maanden een inspectieronde aan de straatkolken gehouden. De kolken worden dit jaar nog geleegd. Indien zich problemen met een kolk voordoen wordt dat per geval opgelost.

Graskantjes

Het platform heeft bij de provincie de vraag neergelegd om het gras langs het fietspad van de Kruipin tot de gemeenteborden
van Woerden vier keer per jaar te maaien in plaats van slechts 2 keer per jaar. Door het overhangende gras wordt het al smalle fietspad nog smaller. Langs de wetering wordt het fietspad naar Woerden wel vier keer gemaaid.

 
Groen nieuws