Nieuws • Algemeen

 

Bodemdaling te lijf

‘Alles’ verzakt en regelmatig moeten straten, stoepen en
tuinen worden opgehoogd. Ook de agrarische grond daalt en wie aan
de Grechtkade gaat staan, ziet hoeveel de bodem sinds de vijftiende
eeuw gezakt is. Immers: ooit lag het omringende land hoger dan de
Grecht. 
De gemeente Woerden, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Rijksoverheid, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en
een aantal andere waterschappen en gemeentebesturen hebben
de handen ineengeslagen om de gevolgen van de gestaag zakkende
bodem te lijf te gaan. Met het sluiten van de Regio Deal bodemdaling
Groene Hart is er een officieel plan gepresenteerd.
Door ontwatering en droogte daalt niet alleen de bodem. Dit proces
heeft grote gevolgen voor de CO2-uitstoot vanuit het landelijk gebied.

Gezamenlijke aanpak

De Deal houdt een gezamenlijke aanpak in. Met ruim twintig innovatieve experimenten en een investering van zo’n twintig miljoen euro
moet duidelijk worden hoe de gevolgen van bodemdaling het beste
bestreden kunnen worden. De kennis en oplossingen die in de regio
worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en
mogelijk internationaal worden toegepast.
Tijdens het congres bodemdaling, dat werd georganiseerd door onder
meer het Platform Slappe Bodem, ging de Regio Deal officieel van
start.

Website

Onderdeel van de Deal is ook de website: www.bodemdalingdebaas.nl. Op deze website staat informatie over de projecten en verder uitleg over de aanpak, links en documenten, nieuws en meer.

 
Bodemdaling te lijf