Nieuws • Gemeente

 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie

Start schriftelijke reactieperiode Afwegingskader grootschalige duurzame energie
Van 22 maart t/m 18 april kunnen inwoners van Woerden schriftelijk reageren
Vanaf vandaag tot en met 18 april kunnen inwoners van gemeente Woerden schriftelijk
reageren op het aangepaste concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit
kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en
windenergie opgewekt kan worden. Afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Woerden
hierover intensief van gedachten gewisseld met inwoners. Alle reacties zijn gewogen en
hebben waar mogelijk een plek gekregen in het concept-Afwegingskader. Medio juni legt het
college het Afwegingskader ter besluitvorming voor aan de raad.
Groene Hart ontzien
Een belangrijk uitgangspunt van het concept-Afwegingskader is dat Woerden het Groene Hart zoveel
mogelijk wil vrijhouden van zonne- en windenergie. In het concept stelt het college van Woerden voor
om tot 2030 in te zetten op de volgende mix van zonne- en windenergie. Op het vlak van zonneenergie gaat het om zonnepanelen op grote daken, kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik en
grootschalige zonnevelden in de snelwegzone, spoorzone en Reijerscop. Op het vlak van windenergie
gaat het om kleine windmolens voor eigen gebruik in alle polderlinten en grootschalige windturbines
alleen in de polder Reijerscop.
Inwoners intensief betrokken
Gemeente Woerden wil een realistische bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarbij wil de
gemeente zich niet alleen laten leiden door technische haalbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden,
maar ook door wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Voor het opstellen van het conceptAfwegingskader heeft de gemeente inwoners daarom intensief betrokken bij de verschillende fasen
van het proces.
Het afwegingskader schrijft voor om inwoners ook vroegtijdig te betrekken bij nieuwe
energieprojecten, zodat zij invloed hebben op deze projecten. Ook is het de bedoeling dat inwoners
meeprofiteren. Hiervoor zal minimaal de helft van ieder project in lokaal eigendom moeten komen.
Inwoners konden in verschillende fasen meepraten en input leveren. Vorig jaar hebben we in een
eerste fase vooral geluisterd naar welke opvattingen er leefden onder inwoners. Op basis daarvan
konden de inwoners in de tweede fase keuzes maken over hun energievoorkeuren. Met alle inbreng
van inwoners en belanghebbenden is vervolgens een concept-Afwegingskader gemaakt. In fase drie
is dit concept tijdens inwonersavonden besproken en daarna bijgewerkt. Op deze manier hebben we
de diversiteit aan meningen in de gemeente meegenomen bij het opstellen van het conceptAfwegingskader’, aldus wethouder Tymon de Weger.
Samenwerking Lopikerwaard
Omdat gemeente Woerden het landschap in het Groene Hart belangrijk vindt, werkt zij op dit vlak ook
intensief samen met vier andere gemeenten in de Lopikerwaard. Dit zijn de gemeenten Lopik,
Montfoort, Oudewater en IJsselstein. In een bijeenkomst op 9 maart hebben de vijf gemeenteraden
gesproken over samenwerking en een gezamenlijke bijdrage aan de Regionale Energie Strategie
U16. De bijeenkomst met de vijf raden is opgenomen en te bekijken via
https://gemeenteraad.woerden.nl/Evenement/2021/03/09/Gezamenlijke-raadsinformatiebijeenkomstLopikerwaard .
Om het Groene Hart te ontzien, stellen de vijf wethouders Energietransitie van de Lopikerwaard voor
om de locaties voor zonneparken en windturbines te zoeken in een klein aantal gebieden. In het
voorstel denken zij aan vier windmolens langs de A12 in de polders Reijerscop en Cattenbroek
(gemeenten Woerden en Montfoort). Daarnaast is het voorstel om de drie windmolens bij De Copen
(gemeente Lopik) te vervangen door grote exemplaren van 5,6 megawatt. Zo is de impact op het
landschap beperkt. Grootschalige zonnevelden worden verspreid over alle vijf gemeenten.
Inspraak Afwegingskader
Van 22 maart tot en met 18 april kunnen inwoners en andere belanghebbenden een schriftelijke
reactie insturen. Hierna zal de gemeente op alle vragen en opmerkingen reageren. Medio juni legt het college het Afwegingskader ter besluitvorming voor aan de raad. Bij de raadsbehandeling kunnen
inwoners ook inspreken. Naar verwachting neemt de raad in juli een besluit over het Afwegingskader.
Meer informatie of een reactie indienen?
U vindt het concept-Afwegingskader met de bijbehorende stukken op
www.woerden.nl/duurzameopwek. Hier vindt u ook meer informatie over hoe u kunt reageren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Afwegingskader grootschalige duurzame energie