Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Van de Verkeerscommissie

 • Bocht Beukenlaan:
  De gemeente heeft beloofd de verkeerssituatie te verduidelijken door het aanbrengen van een middengeleiding. Hierdoor wordt het nemen van de binnenbocht meer tegengegaan. Wanneer dit wordt aangelegd, is nog niet duidelijk. De bewonerscommissie van de Beukenhof heeft intussen de haag aanzienlijk laten verlagen, waardoor het zicht is verbeterd. Dank daarvoor! Een verdere verbetering wil de gemeente onderzoeken, hiervoor ontbreken op dit moment de middelen.
 • Fietsvriendelijke Mijzijde:
  De gemeente staat hier positief tegenover, maar weet op dit moment geen betaalbare oplossing. De Mijzijde wordt opnieuw geasfalteerd om de putten te bedekken. Rood asfalt ten behoeve van de fietsers is te duur.
 • Fietspad Oortjespad:
  Bij de kruisingen met het fietspad zullen haaientanden worden aangebracht, wanneer is nog niet duidelijk.
 • Smiley ter ziele:
  Helaas heeft onze Smiley, waarmee we snelheden konden meten en verkeersdeelnemers konden waarschuwen, het begeven. Repareren bleek een heel dure klus, daarom  besloten we hiervan af te zien; echter een contact met de distributeur biedt misschien toch nog uitzicht op reparatie; wordt vervolgd.

 

Van de groencommissie

 • Gelukkig heeft Harry Benschop zich bereid verklaard om deze klus op zich te nemen. Hij heeft onlangs een kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van groenaannemer Punt gehad, daarbij is o.a. het bermbeheer besproken, met als resultaat vaker maaien(klepelen).
 • In het voorjaar willen we samen met TreeMark een Dorpsschouw = bomenschouw organiseren. In een volgend nummer van KamrikVandaag kunt u daar meer over lezen.

 

Zorg en welzijn

 • De Bijn

Het bestuur van De Bijn is overgedragen aan twee nieuwe leden, geen jongeren. Dat was voor ons een verrassing, we waren nog in gesprek met het vorige bestuur over oplossingen voor hun besluit om op te stappen. De Bijn heeft een moeilijke tijd achter de rug: eerst waren er de gevolgen van de nieuwe alcholwet (niet schenken aan 18-) en daarna kwam de coronaproblematiek. Hierdoor is er hele grote groep jongeren ontstaan die De Bijn niet kennen en ook bleek er geen bereidheid om de bestuurstaken over te nemen.

De consequenties van deze bestuursoverdracht kunnen we niet overzien. We vinden het belangrijk dat er een duidelijk businessplan komt voor de toekomst, dat er een proefperiode wordt afgesproken en dat er gezocht wordt naar een aanvulling met jongere bestuursleden. We zijn benieuwd naar de vervolgstappen.

 • Toekomst Schulenburch

De werkgroep heeft een positief gesprek gehad met de Cama Parousia gemeente, die wekelijks De Schulenburch gebruikt voor haar kerkdiensten. Zij willen ook doordeweeks de ruimtes van De Schulenburch gebruiken en bijdragen aan de functie als Huis van Kamerik. Het tweede adviesrapport van Drijver & Partners stelde de werkgroep teleur, te weinig gericht op een toekomstbestendig dorpshuis. De werkgroep heeft hier zeer kritisch op gereageerd en erbij de gemeente nogmaals op aangedrongen dat er een projectleider moet komen om een haalbaarheidsonderzoek voor De Schulenburch te houden. Op de Openbare Vergadering vertellen wij u de laatste stand van zaken.

 • Beweegpark

Iedere keer komen we een stap verder. De gemeente is akkoord gegaan dat de aankoop via hen loopt en dat het beheer onder hun verantwoordelijkheid valt. We hebben diverse organisaties om een intentieverklaring gevraagd dat zij positief staan tegenover het initiatief van een Beweegpark. Met deze intentieverklaringen kan Sports2Play subsidiegevers overtuigen een bijdrage te leveren, zodat de bouw daadwerkelijk kan starten. Ook gaan we in gesprek met Woerden in Beweging hoe er activiteiten in en rondom het Beweegpark georganiseerd kunnen worden. Ook hierover willen we op de Openbare Vergadering meer vertellen.

 • Inloopspreekuur GGD

Als gevolg van de coronamaatregelen werd dit spreekuur opgeheven. Nu de 1,5 meter afstandsregel is vervallen, willen we met de betrokken organisaties in overleg of het spreekuur weer gestart kan worden.

 

Woningbouwlocaties

Van de gemeente hebben we geen nieuwe informatie ontvangen. Wij maken ons zorgen over de mogelijkheden die aan Kamerikse starters worden geboden. Twee deelnemers aan het Dorpsplatform (Ko Droogers – voorzitter en Jan Zwaneveld – adviseur) hebben het plan opgevat om op de voormalige locatie Hemrikschool een CPO-project voor starters (met mogelijke voorrangsregel voor Kamerikkers) te beginnen, waarbij zij als onbezoldigde adviseurs dienst doen. CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en betekent in feite gezamenlijk bouwen in eigen beheer zonder de schakel van een projectontwikkelaar. Alle leden van het Dorpsplatform staan achter dit initiatief en hebben de heren gevraagd zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met de gemeente.

 

Lid worden van het Dorpsplatform?

Helaas heeft Pim Krüger besloten om niet te kiezen voor een tweede zittingsperiode in ons platform. Hij behartigde met name de belangen van De Kanis. Omdat de renovatie vrijwel is afgerond, wil hij zijn tijd weer aan andere zaken besteden. We zijn daarom op zoek naar een vervanger, bij voorkeur een inwoner van De Kanis. Heeft u belangstelling? Meldt u dan bij het secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl, dan nemen we contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

 

Openbare Vergadering – 16 november om 20.00 uur – in De Schulenburch.

Op dinsdag 16 november houden we weer een Openbare Vergadering in De Schulenburch om 20.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. Waarschijnlijk gelden dan nog wel de toegangsregels in verband met corona. De agenda vindt u hieronder. Wij praten u bij over een aantal bovengenoemde onderwerpen. Daarnaast komt de beleidsmedewerker energietransitie van de gemeente ons bijpraten over de resultaten van de inloopavonden over de Warmtevisie en wat er aan de Gemeenteraad voorgelegd gaat worden. In een eerdere Openbare Vergadering presenteerde een vertegenwoordiger van de provincie de bouwplannen van de rotonde  N212/N405. Deze presentatie leidde tot nogal wat vragen. De provincie heeft zich beraden en de plannen aangepast en een ambtenaar van de betrokken afdeling komt de plannen uitleggen.

 

Agenda Openbare Vergadering

 1. Opening en Mededelingen
 2. Presentatie Warmtevisie
 3. Rotonde N212/N405
 4. Woningbouw
 5. Toekomst Schulenburch
 6. Beweegpark
 7. Rondvraag