Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Zomer

Het is volop zomer en veel overleggen liggen stil. De gemeente kent, net als veel andere organisaties, een grote schaarste aan medewerkers en meldt van tijd tot tijd naar aanleiding van verzoeken, dat zij geen tijd heeft om de zaak/vraag in behandeling te nemen. In de komende herfst zullen we kennismaken met de nieuwe dorpswethouder Jacques Rozendaal, ook met hem verwachten we weer een betrokken overleg te voeren over Kamerikse zaken. Verder zullen we opnieuw de woningbouwplannen en de wens om starterswoningen te bouwen bespreken.

 

Starterswoningen

Begin juni had een vertegenwoordiging van het Dorpsplatform een laatste overleg met wethouder De Weger over het door ons voorgestelde project voor starterswoningen, in de vorm van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), op de locatie Overstek. Helaas was de boodschap van de gemeente: dit project kan geen doorgang vinden. We zijn teleurgesteld dat een volgens ons goed plan geen gehoor vond en zijn ook niet overtuigd door de argumenten van de gemeente.

Op 6 juli kwam de nieuwe gemeenteraad bijeen en werd de motie ‘Geef ruimte aan starterswoningen in Kamerik’ unaniem aangenomen.  Dit betekent een nieuw hoofdstuk in ons overleg met de gemeente over het bouwen van starterswoningen in Kamerik. Waar dit naar toe zal leiden is ons op dit moment niet bekend. Het overleg zal na de zomer plaatsvinden.

Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad verschenen er ook enkele artikelen hierover in de media:

 

Overige woningbouwprojecten

  • De inschrijving en loting voor de appartementen van het project “Weidse weelde” (voormalige locatie Wijde Blik tegenover De Schulenburch) heeft intussen plaatsgevonden.
  • Naar verwachting maakt de gemeente in het vierde kwartaal van 2022 bekend wie het bouwproject op het terrein van de voormalige Hemrikschool gaat realiseren. In het bestemmingsplan gaat men uit van minimaal 24 en maximaal 40 woningen. De verkoop wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023; oplevering in 2024.
  • De gemeente wil het terrein van de voormalige Eben Haëzer  bij voorkeur verkopen aan een groep (ruimte voor 4 à 6 woningen + 10 parkeerplekken). Zijn er meerdere groepen geïnteresseerd, dan wordt er geloot. Als zich geen groepen melden wordt het terrein verkaveld door de gemeente. Er is nog geen ontwikkelaar / verkoper bekend. Het definitieve bestemmingsplan gaat eind 2022 naar de raad. Start verkoop: begin 2023.

 

Toekomst Schulenburch/Huis van Kamerik

De Werkgroep Toekomst Schulenburch heeft een visie voor een termijn van 5 jaar ontwikkeld. Hierin wordt voorgesteld om het dorpshuisdeel opnieuw op te bouwen, eventueel in combinatie met de sporthal en om daarbij te kijken naar een combinatie met een gezondheidscentrum, een zalencentrum en een aantal appartementen om het project betaalbaar te maken.

De visie van de werkgroep is positief ontvangen door de gemeente. De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar de componenten waarvan zij vinden dat die thuishoren in het ‘Huis van Kamerik’. Rond de zomer van 2022 zou de gemeente een projectleider aanwijzen om een haalbaarheidsstudie te maken. Dit is echter vanwege personeelsschaarste nog niet gelukt.

De commissie heeft inmiddels een brandbrief naar het college gestuurd om aan te geven dat de voorzieningen behoorlijk onder druk komen te staan en dat een ‘stip op de horizon’ zou helpen.

Volgens de gemeente is het helaas pas in 2023 mogelijk om iemand vrij te maken om de haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Het uitstel van de haalbaarheidsstudie heeft gevolgen voor de huidige situatie: de begroting en de jaarcijfers zien er niet goed uit en ontstaan er mogelijk in 2023 liquiditeitsproblemen. Als De Schulenburch niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen vervalt het complex aan de gemeente. De stichting Schulenburch is eigenaar van het dorpshuis, de gemeente is eigenaar van de sporthal. Het beheer van de sporthal is ondergebracht bij de stichting. Als de stichting de exploitatie niet langer rond krijgt heft zij zichzelf op. De gemeente heeft wel aangegeven dat ze het ‘Huis van Kamerik’ en de voorzieningen belangrijk vinden. Ook in het nieuwe coalitieakkoord is dit opgenomen.

 

Mijzijde alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer?

Tijdens de Openbare Vergadering van 16 mei heeft het Dorpsplatform een peiling gehouden onder de aanwezigen of een beperking van het verkeer op de Mijzijde wenselijk is. Deze wens werd niet gedeeld door de aanwezigen; er was twijfel over de handhaafbaarheid, er was zorg over verkeerstoename op de Van Teylingenweg. Er komen daarom geen extra verkeersmaatregelen op de Mijzijde.

 

Beweegpark

De organisatie Sports2Play is bezig met het werven van fondsen voor de oprichting van een Beweegpark in het Park Mijzijde. We zijn heel benieuwd of zij er in slagen het benodigde geld bij elkaar te krijgen. In ieder geval kregen we een aardige som toegezegd vanuit het Sportakkoord van Woerden.

 

Smiley (Snelheidsmeter)

Dankzij subsidie van de gemeente wordt onze Smiley gerepareerd. Dit betekent dat het over enige tijd weer mogelijk is om op een door u gewenste plek de snelheid van het verkeer te meten. Heeft u suggesties? Laat dit via de mail weten aan ons secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl . De Verkeerscommissie buigt zich dan over uw verzoek en neemt contact met u op.

 

Openbare Vergadering 18 oktober

De eerstvolgende Openbare Vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 18 oktober in De Schulenburch. De agenda kunt u lezen in de volgende Kamerik Vandaag, die op 15 oktober uitkomt.