Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken. Deze informatie komt in de plaats van de Kamerik Vandaag die eind april zou verschijnen.

 

Coronavirus
Door het Coronavirus ligt het sociale en het sportleven stil, werken velen thuis, zijn alle activiteiten afgelast en houden we bij de boodschappen gepaste afstand. Een bizarre tijd met ongekende maatregelen, zwaaien naar de kleinkinderen en de ouderen achter glas, topdrukte bij de medische zorg, spanning en ongerustheid bij iedereen. Hartverwarmend zijn de Kamerikse initiatieven, zoals Kameriks Handje en het gezamenlijk initiatief van de Kamerikse kerken.
Voor wie zich extra wil inzetten of voor iedereen met een hulpvraag verwijzen wij ook naar de website www.woerdenvoorelkaar.nl, hier vindt u ook hulpvragen in Kamerik en aan de Kanis. Ook hier kunt u zich melden als u hulp nodig heeft en als u hulp wilt geven.

 

Openbare Vergadering
Op 9 maart hielden we onze Openbare Vergadering. Er was een mooie opkomst. We spraken over diverse toekomstige zaken: hoe wil Duurzaam Woerden ons helpen bij allerlei keuzes rond energiezuiniger leven en hoe de gemeente om wil gaan met de energietransitie, met elkaar spraken we naar aanleiding van stellingen over elektriciteitsopwekking. Verder was er namens de gemeente een adviseur aanwezig, die de aanwezigen een aantal vragen stelde die te maken hebben met de toekomst van de Schulenburch. De reacties neemt hij mee in zijn advies aan de gemeente. Door de voorzitter van het Dorpsplatform werd het Actieplan 2020 toegelicht. Wat de toekomstige woningbouw betreft werd gemeld dat er nog geen stedenbouwkundig plan is opgesteld door de gemeente, alleen een ruimtelijke visie. De volgorde is: visie, bestemmingsplan, uitnodigen uitvoerende partijen om bouwplannen en ontwerpen in te dienen. Een traject dat totaal driekwart jaar in beslag neemt. De bouw zal dus niet vóór het einde van 2020 van start gaan. In de beoogde Openbare vergadering van 7 juli aanstaande volgt meer informatie over de planning en de inhoud van de plannen. Het volledige verslag van de vergadering vindt u op onze verslagenpagina. Hier kunt u ook de gehouden presentaties inzien.

 

Vergunning Klein Kamerik
Tijdens de Openbare Vergadering meldde de dorpswethouder dat er een tijdelijke vergunning wordt verleend aan Klein Kamerik. Klein Kamerik had een permanente vergunning gevraagd om haar vestiging op het industrieterrein veilig te stellen. De gemeente heeft voor een tijdelijke vergunning gekozen om mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond de Schulenburch als Huis van Kamerik, met allerlei sociale activiteiten onder één dak, niet onmogelijk te maken. Als die ontwikkelingen anders uitpakken, krijgt Klein Kamerik een definitieve vergunning.

 

Fietspad Oortjespad
Er is overleg gaande over het aanbrengen van belijning op het fietspad langs het Oortjespad. Het aanbrengen van verlichting vindt de gemeente niet wenselijk (vermindering van verlichting in het buitengebied). Aan de gemeente is doorgegeven dat diverse lantaarns op het Oortjespad niet branden.
De gemeente wil het fietspad op den duur definitief maken, maar eerst moeten problemen rond de aankoop van de grond opgelost worden.

 

Werkzaamheden Mijzijde
De geplande asfalteringswerkzaamheden op de Mijzijde die eind maart zouden beginnen, zijn uitgesteld als gevolg van de corona-maatregelen.

 

Werkzaamheden Van Teylingenweg
Het regulier onderhoud aan de Van Teylingenweg is afgerond, daarbij zijn ook de bermen versterkt en ingezaaid. Het liefst zouden we overal langs de Van Teylingenweg ruime afstapstroken willen voor fietsers. Hiervoor is het nodig dat op sommige plekken een verbreding in het water plaats heeft. Dit is geen regulier onderhoud en hiervoor heeft de gemeente nu geen geld. Dit zou alleen mogelijk zijn bij een toekomstig plan om de Van Teylingenweg te renoveren, gezien de huidige situatie is dat niet snel te verwachten.

We zijn van mening dat de weg zelf er nu prachtig bij ligt. Ook de bermen hebben nu bijna overal een redelijke afstapruimte. De bermen zijn eerst verstevigd met puin en daarbovenop een laagje aarde. Hoe dit zich gaat houden zal nog moeten blijken, maar de eerste ervaringen lijken goed. Verder hopen wij dat alle gebruikers hun snelheid matigen nu het wegdek zo weinig remmende oneffenheden heeft. Denk aan het gezamenlijk gebruik met fietsers en wandelaars. Onze smiley hebben we nu geplaatst aan de Kanis waar alle fietsers nu over de van Teylingenweg worden geleid en 30 km per uur geldt.

 

Glasvezel in het buitengebied
Er zijn twee aannemers voor de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied: Glasvezel buitenaf en Glasdraad. Glasdraad is inmiddels begonnen met de aanleg. Glasvezel buitenaf geeft aan nog geen concrete planning te hebben. Glasdraad zal zodoende waarschijnlijk aanzienlijk eerder opleveren. Vanwege de onduidelijkheid over de oplevering door Glasvezel buitenaf is er overleg gaande om alsnog bij Glasdraad in te kunnen schrijven.

 

Voorrang Wethouder van Leeuwenbrug
Van tijd tot tijd zijn er nog vragen over de voorrangsregeling bij de wethouder Van Leeuwenbrug. Een aantal van de wegen ter plekke zijn voorzien van een uitritconstructie (in feite een doorlopende stoep) verkeer dat van zo’n weg afkomt moet altijd voorrang geven aan andere verkeersdeelnemers, ook aan voetgangers. Voor de andere wegen geldt de normale voorrangsregel dat rechts voorrang heeft.

 

Rijksbeschermd dorpgsgezicht Kamerik
Onze dorpskern gaat ons allemaal aan het hart, het is ons visitekaartje en bijzonder naast/tussen de mooie landerijen. Om het unieke karakter van deze dorpskern te behouden heeft de rijksoverheid op 4 augustus 1966 besloten om dit gebied aan te wijzen als Rijksbeschermd dorpsgezicht.

 

Bijzonder karakter
In de toelichting op dit besluit wordt het bijzondere karakter van de Wetering beschreven als een soort binnengracht met aan beide zijden vrijwel aaneengesloten bebouwing en met als belangrijk element de forse bomen aan beide zijden. Op de gelinkte kaart kunt u de omgrenzing zien van het Rijksbeschermd Dorpsgezicht.

 

Eerste bijeenkomst
Ruim 50 jaar later gaat de werkgroep Rijksbeschermd dorpsgezicht Kamerik samen met de gemeente en de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers aan de slag om het behoud van dit gebied weer op de kaart te zetten en een plan te maken voor herstel van dit gebied. De werkgroep is op 12 maart bij elkaar geweest, heeft zich verdiept in de historische achtergrond en heeft het gebied lopend verkend. Een punt wat direct de aandacht zijn de bomen. Een belangrijk element, ook te zien op oude foto’s, maar in de afgelopen periode erg verwaarloost. Gekapte bomen zijn niet teruggeplaatst en de bestaande bomen staan er niet erg florissant bij. De nieuwe aannemer voor de bomen in de gemeente Woerden heeft de opdracht gekregen een plan te maken hoe de Wetering weer zijn oude luister, omzoomd door bomen kan krijgen. Het grondwaterpeil en de worteling van de bomen zal hierbij veel aandacht krijgen.

 

Rondwandeling
Bij de laatste renovatie van de Wetering is een stalen damwand aangebracht, die tot een versmalling van het water leidde en ook gevolgen heeft voor bomengroei. De bekleding van de kanten en de zogenaamde boenstoepjes zien er niet meer mooi uit. De bestrating is ongelijk en heeft het aangelegde karrespoor het gewenste effect, tot hoever is asfalt wenselijk en wat doen we met het autoverkeer. Allerlei vragen waar de werkgroep mee geconfronteerd werd tijdens de eerste oriëntatie (rondwandeling). De ingeschakelde landschapsarchitecten gaan aan de slag om alles in kaart te brengen en verschillende scenario’s te bedenken die vervolgens weer aan de werkgroep voorgelegd zullen worden. Door de maatregelen rond het coronavirus zal de werkgroep waarschijnlijk pas na 1 juni bij elkaar kunnen komen.

 

 

Meer informatie? Kunt u ons helpen?
Via Kamerik Vandaag zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de werkgroep (7 Kamerikers, 2 vertegenwoordigers van de gemeente en 2 landschapsarchitecten). Heeft u vragen? Neem dan contact met het Dorpsplatform via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. Heeft u nog oude foto’s van delen van het beschermde dorpsgezicht? U maakt ons heel blij als u ons deze toestuurt op het mailadres van het Dorpsplatform. Tijdens onze rondwandeling viel het op dat er langs de Wetering, ongeveer aan het begin van het beschermde gebied een treurwilg staat. Weet u misschien waarom deze bomen daar geplaatst zijn en wanneer?