Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Fietspad Oortjespad
De gemeente heeft het verzoek van de Verkeerscommissie ingewilligd om de bebording rondom dit fietspad aan te passen, waardoor de bewegwijzering is verduidelijkt. De vraag om belijning aan te brengen langs het fietspad is nog niet gehonoreerd. Met het oog op de vroegere duisternis een belangrijke actie, waarvoor opnieuw aandacht is gevraagd.

 

Woningbouw schoollocaties
Begin augustus heeft de gemeente bekendgemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 ter inzage liggen t/m 30 september. Meer informatie: https://www.woerden.nl/inwoners/ontwerp-bestemmingsplan-mijzijde-76a-en-overstek-1-kamerik. Het gaat hier om de voormalige locaties van de Wijde Blik. Het voornemen is om op locatie Mijzijde 76A: 15 á 24 woningen te bouwen en op locatie Overstek 1: 24 á 40 woningen. Het plan is om het ontwerpbestemmingsplan voor de Eben Haëzer-locatie naar verwachting dit najaar ter inzage te leggen.

 

Aanleg glasvezelnetwerk
Eind augustus zag een van onze leden tot zijn schrik dat de aannemer netwerksleuven in de Van Teylingenweg aan het frezen was voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Hij trok aan de bel. Als Dorpsplatform hebben we er steeds bij de gemeente op aangedrongen dat er groot onderhoud kwam voor de Van Teylingenweg en dat de oppervlakte niet aangetast werd voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Onze dorpsambtenaar heeft intern actie ondernomen en dat heeft geleid tot een gesprek tussen de gemeente en de aannemer. Voor de goede orde: er was geen toezegging dat er niet gefreesd zou worden, maar ook de gemeente hecht er belang aan dat dit zo min mogelijk gebeurt. De aannemer heeft toegezegd om daar waar mogelijk boogzinkers te gebruiken. Bij de opritten zal er wel gezaagd moeten worden, dit wordt hersteld met klinkers. De gemeente zal in actie komen om de sleuven die reeds overdwars zijn aangebracht zo goed mogelijk hersteld worden.

 

Rijksbeschermd Dorpsgezicht – vervolg

Begin juli kwam de werkgroep Rijksbeschermd Dorpsgezicht voor de tweede keer bij elkaar. Op gepaste afstand, maar iedereen was blij dat we weer bij elkaar konden komen. De gemeente en de landschapsarchitecten van Bosch en Slabbers hadden niet stilgezeten. De kennis uit de archieven, de historische foto’s (met dank aan Hein), de bestaande tekeningen en de oriëntatiewandeling waren samengevoegd in een uitgebreide presentaties waarin een aantal deelgebieden werd uitgelicht en toegelicht. De gebieden zijn: de profielen van de Wetering en de kades, de toegang tot het gebied via de Meent, het Hallehuis en de omgeving van de hervormde kerk.

Daarbij wordt aandacht gegeven aan: de historische setting, overgangen van landelijk gebied naar dorp, grotere samenhang van de landschappelijke aspecten binnen een gebied, aantrekkelijkheid van het leefgebied en toegankelijkheid wandelaars (meerdere rondjes dorp).

Aan de werkgroep zijn per gebied keuzes voorgelegd om verder te ontwikkelen. Tijdens het keuzeproces werd uitgebreid gepraat over vroeger en over hoe we ons dorp graag in de toekomst willen zien. De huidige tijd brengt nog een bijzonder knelpunt mee: het autoverkeer en de parkeerdruk langs de Wetering. Dit punt legt de werkgroep voorlopig neer bij de deskundigen op dit gebied in het besef dat dit cruciaal is voor verdere ontwikkelingen.

De landschapsarchitecten en de gemeente gaan de gemaakte keuzes verder uitwerken en komen dan terug bij de werkgroep om het uitgewerkte plan voor te leggen.

Is uitvoering van het plan op korte termijn mogelijk? Het eerlijke antwoord daarop is nee. De gemeente is op dit moment genoodzaakt om alle extra werkzaamheden/uitgaven “on hold” te zetten. Gelukkig was er nog net op tijd geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een plan voor het Rijksbeschermd Dorpsgezicht Kamerik. Een uitgewerkt plan biedt de mogelijkheid om aan de slag te gaan zodra er middelen beschikbaar komen. Met een uitgewerkt plan kan er ook bij andere partijen (subsidiepotjes) aangeklopt worden om bij te dragen in de uitvoering van het plan.

Na de zomer komt de werkgroep weer bij elkaar en zullen we u daarna informeren over de stand van zaken.

 

Natuurspeeltuin
Begin juli spraken twee leden van het Dorpsplatform met de initiatiefnemers van een handtekeningenactie voor een Natuurspeeltuin in Kamerik. Vier meiden begonnen in juni een online handtekeningenactie en benaderden de Woerdense Courant, die besteedde tweemaal aandacht aan het initiatief. De meiden maakten een flyer die op diverse plaatsen in Kamerik werd opgehangen. De gemeente verzocht het Dorpsplatform om met hen in gesprek te gaan.

De meiden hadden zich goed voorbereid en hadden een maquette gemaakt om duidelijk te maken wat hun wensen zijn. Het ideaal is een eilandje met daarop klim/uitkijktoren, over de sloot (laag water) diverse soorten toestellen om de overkant te bereiken (slingertouw, evenwijdige touwen om op te lopen en vasttehouden, een soort trekkatrol om je voort te trekken en ook een gewoon bruggetje voor noodgevallen of voor kinderen die nog niet zoveel durven. Belangrijkste elementen naast de toestellen: water, modder, zand(strandje), lang gras en bomen of struiken om in te klimmen.

Tijdens het gesprek stelden we als locatie Park Mijzijde voor. Die locatie zagen de jonge dames wel zitten en we praatten over de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn op het eilandje waar nu de kabelbaan staat, het verderop aanwezige klimnet, de voetbaldoelen en de mogelijke aanleg van een beweegpark. We vertelden dat de gemeente op dit moment niet over middelen beschikt voor aanleg of onderhoud, maar dat de gemeente bewegen erg belangrijk vindt en ook veel belang hecht aan activiteiten voor de jeugd, dus dat het zinvol is om te overleggen wat er mogelijk is en wat er misschien in de toekomst zou kunnen.

We spraken toen af dat we de gemeente zouden vragen om na de zomer gezamenlijk te bespreken wat er mogelijk is en of een geleidelijke invoering ook mogelijk is. Enkele weken geleden lazen we over de prijsvraag die Woerden Actief heeft uitgeschreven voor leuke beweegactiviteiten. We willen samen met de meiden gaan bekijken of we aan deze prijsvraag mee kunnen doen om op deze manier een begin te maken met een Natuurspeeltuin; wordt dus vervolgd.