Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken. Deze informatie kunt u ook vinden in het laatste nummer van Kamerik Vandaag.

 

Meerjarig Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte
Het onderhoudsprogramma moest aangepast worden als gevolg van de bezuinigingen die de gemeente vorig jaar moest doorvoeren. De verwachting is dat rond de zomer de ‘structurele heroriëntatie’ bij de gemeente afgerond is en dat dan duidelijk moet zijn welke projecten doorgaan en welke niet.

 

Onderhoud Mijzijde
Het onderhoud aan deze weg wordt mogelijk doorkruist door de beoogde aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied en de aansluiting van de woningen. Hierover moet de gemeente eerst in overleg met de betrokken aannemers voordat er verdere plannen gemaakt kunnen worden. Verder is de bereikbaarheid van de Mijzijde een knelpunt, omdat er nu al een blokkade is door de reconstructie van de Kanis. Tot slot is er offerte gevraagd voor de aanleg van het asfalt, deze kosten moeten binnen de begroting passen. De werkzaamheden zullen daarom worden verplaatst naar week 12/13 (tweede helft van maart). Via de dorpsambtenaar worden we op de hoogte gehouden.  

 

Bomenplan
Al geruime tijd vragen wij aan de gemeente om ons inzicht te geven in het bomenbeleid. Inzicht hebben we nog niet gekregen, wel een positief bericht: de gemeente heeft een contract gesloten met een aannemer die het onderhoud van de bomen op zich gaat nemen en die met voorstellen zal komen over planten van nieuwe bomen en onderhoud.
Het afgelopen najaar merkten we dat onze klachten over het onderhoud van de bomen serieus zijn genomen door de gemeente , er is volop gesnoeid, zodat o.a. de bomen op het Hallehuis er weer goed bijstaan.

 

Fietspad Oortjespad
De gemeente heeft al in eerder stadium aangegeven dat zij geen verlichting aan zullen brengen bij het fietspad langs het Oortjespad. Om de fietsers in het donker meer zicht te geven is door ons voorgesteld om op het fietspad aan de zijkanten belijning aan te brengen. Midden belijning kan niet, omdat het dan verkeerstechnisch een fietspad is. Dit is onwenselijk omdat er dan geen touringcars kunnen stoppen om bezoekers in-en uit te laten stappen. Stoppen op het Oortjespas zelf is onveilig en lijdt tot verkeersopstoppingen. Het pad is van het Recreatieschap overgegaan naar Kameryck en Kameryck heeft daarom een belangrijke stem in deze; belijning aan de zijkant is wat hen betreft geen probleem. De  gemeente is dan in feite geen partij, we hebben de dorpswethouder gevraagd dit intern toch te bespreken.

 

Beschermd Dorpsgezicht
Positief bericht van de gemeente: de werkgroep Rijksbeschermd dorpsgezicht Kamerik kan aan de slag: “We hebben lange tijd moeten wachten op een go, maar we kunnen dan eindelijk aan de slag met het historisch onderzoek en de ontwikkelvisie voor het Rijksbeschermd dorpsgezicht Kamerik”. De werkgroep bestaat uit een aantal Kamerikkers, deels ter plekke wonend en staat onder leiding van de Manager Realisatie en Beheer van de gemeente. De werkgroep wordt versterkt door een landschapsarchitect van Wijnand Bouw, o.a. actief bij het Singelplan en het opknappen van het Westdampark.

 

Beweegpark
Het bedrijf dat ons benaderd heeft om een Beweegpark in Kamerik aan te leggen gaat aan de slag met een projectplan en onderzoekt welke financiële bronnen hiervoor aangeboord kunnen worden. De gemeente staat positief tegenover dit plan, maar heeft hiervoor geen middelen. Wel kan de gemeente na eventuele aanleg het onderhoud verzorgen en is in 2019 nog een bedrag van € 5000,00 uit het inwonersinitiatiefbudget toegezegd voor dit project. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.

 

Toekomst Schulenburch
Het Dorpsplatform maakt zich zorgen over de problemen die het bestuur van de Schulenburch ontmoet om het voortbestaan van ons dorpshuis mogelijk te maken. De gemeente heeft een adviseur aangetrokken om hen te adviseren over de toekomst van de dorps- en buurthuizen. Deze adviseur is ook gevraagd om de situatie van de Schulenburch te onderzoeken en met diverse Kamerikse organisaties hierover te praten, o.a. met leden van het Dorpsplatform. In de Openbare Vergadering zal de adviseur, Rob de Vries, een aantal keuzes voorleggen aan de bewoners van Kamerik, deze keuzes zullen in zijn uiteindelijk advies verwerkt worden.

 

Vergunning Klein Kamerik
De dorpswethouder Arjan Noorthoek staat positief tegenover de verlening van een permanente vergunning aan Klein Kamerik. Het is afwachten wat het standpunt zal zijn van het hele College, dit wordt binnenkort duidelijk.

 

Duurzaam Woerden
De initiatiefgroep Duurzaam Woerden heeft een subsidie van € 300.000,00 gekregen voor plannen om Woerden duurzamer te maken. Op onze Openbare Vergadering komen leden van deze groep uitleg geven over hun plannen. Ook organiseren ze nog een aparte inloopavond voor Kamerik op 24 maart. (NB: Inmiddels afgelast.)

 

Energietransitie
Wat zijn de wensen van de bewoners op het gebied van elektriciteitsopwekking? Een projectgroep van de gemeente voert hierover gesprekken met bewoners op straat, in cafés en tijdens inloopavonden. Diverse mogelijkheden worden aan de bewoners van heel Woerden voorgelegd. Op 3 februari was een inloopavond in Kamerik, dit was niet uitgebreid gecommuniceerd. We hebben de projectleider gevraagd om naar onze Openbare Vergadering te komen om uitleg te geven over het project en aan u de diverse keuzes voor te leggen. U kunt dan verschillende denkrichtingen zien hoe Kamerik straks aan zijn stroom moet/zal komen en aangeven wat u aanspreekt (of niet) in deze verschillende oplossingen om elektriciteit op te wekken voor ons dorp.

 

Actieplan 2020
Waar willen we in 2020 extra aandacht aan geven als onderdeel van onze Dorpsvisie? Tijdens de Openbare Vergadering krijgt u een toelichting.

 

Aandacht voor het Sociaal Domein
De werkgroep Sociaal Domein heeft diverse Kamerikse organisaties op welzijnsgebied benaderd om te inventariseren wat hun activiteiten zijn en welke wensen er zijn op het gebied van samenwerking en mogelijke uitbreiding van activiteiten. Na deze inventarisatie zal de werkgroep met voorstellen komen.

 

Woningbouw
De scholen worden gesloopt. Op het bestemmingsplan zijn een aantal bezwaarschriften ingediend, de gemeente bekijkt of deze bezwaren gegrond zijn en of planaanpassing nodig is. Er wordt daarna door de gemeente een inspraakreactie geschreven. Het bestemmingsplan wordt vervolgens al dan niet gewijzigd gepubliceerd, waar dan weer beroep op mogelijk is. We willen de projectleider vragen om op de Openbare Vergadering de stand van zaken en de voortgang van de planning met u te bespreken.