Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Openbare Vergadering

Op 17 november hielden we onze eerste Openbare Vergadering online. Hoewel de opkomst wel eens groter is geweest, viel de belangstelling ons niet tegen en was het een levendige vergadering. Het verslag vindt u op de website KamerikVandaag. Of de volgende vergadering weer online moet, is nu nog niet bekend, wel kunt u alvast maandag 15 maart in uw agenda noteren.

 

Actieplan
In 2021 zullen we ons Actieplan weer aanpassen. Tijdens de Openbare Vergadering van 15 maart zullen we u hierover informeren. Als u er zaken zijn die u graag opgenomen wilt zien in het Actieplan, laat ons dat weten via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

 

Toekomst de Schulenburch

Hierover heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de gemeente van de zijde van het bestuur van het dorpshuis en er is ook gesproken met vertegenwoordigers van het Dorpsplatform. De gemeente heeft gevraagd om een aantal scenario’s voor de langere termijn te ontwikkelen en hierbij aan te geven wat het voorkeursscenario is van alle betrokkenen. Hiervoor is een werkgroep geformeerd die in februari een notitie wil uitbrengen. Namens het Dorpsplatform wordt ook aan deze werkgroep deelgenomen. Voor de korte termijn zal de gemeente het bestuur van De Schulenburch ondersteunen.

 

N405

De werkzaamheden aan de N405 zijn volgens ons niet volledig uitgevoerd volgens de aan ons verstrekte informatie. Wij zijn heel verbaasd dat de fietsstrook doorloopt tot aan de kruising met de Lindenlaan (overgang naar de Spruitlaan) . De reactie van de provincie geeft helaas aan dat ze deze fietsstroken niet op korte termijn zullen weghalen. Op de Spruitlaan zijn bij sommige omstandigheden de oude middenstrepen nog te zien, dat moet over zijn als er een deklaag wordt aangebracht, omdat dit nog twee jaar duurt zal de provincie of er nu al wat aan gedaan kan worden.

 

Rotonde N405/N212
De provincie is nog bezig met de besluitvorming over de aanleg van een eventuele rotonde. We hebben de toezegging gekregen dat een betrokken ambtenaar hierover een presentatie zal houden tijdens de volgende Openbare Vergadering op 15 maart.

 

Fietspad Oortjespad

In januari gaat de raad zich uitgespreken over het plan om het fietspad en de fietsbrug definitief te maken.

 

Verkeerssituatie rondom de scholen

Op verzoek van de Medezeggenschapsraden van de scholen heeft er eind november een ambtenaar meegekeken naar de verkeersafwikkeling rondom de scholen. Ook de Verkeers-commissie van het Dorpsplatform was ter plekke aanwezig. Van de gemeente ontvingen we de volgende terugkoppeling over de schouw.

We hebben geconstateerd dat sprake is van een korte drukke piek qua aankomst van scholieren + ouders voor de aanvang van de les, maar dit niet direct heeft geleid tot onveilige verkeerssituaties. Er is tijdelijk sprake van veel kruisend fietsverkeer, echter de snelheid van het overige verkeer is laag waardoor goed op het gedrag van de verkeersdeelnemers kan worden geanticipeerd/er interactie is met de fietsers en wandelaars.

Wel hebben we geconstateerd dat met regelmaat op de verkeerde weghelft van de fietsstraat wordt gereden. Met name rondom de S-bocht aan het begin van de fietsstraat. Het zicht is echter onbelemmerd, dus dit hoeft niet direct tot problemen te leiden. Wel hebben we geconstateerd dat er (eveneens op dit punt) door sommige verkeersdeelnemers wat twijfelachtig wordt overgestoken naar de daar aanwezige fietsenstalling. Ook dit heeft tijdens de schouw niet direct geleid tot onveilige situaties, echter zou de routing naar de fietsenstalling geoptimaliseerd/gefinetuned kunnen worden.

Conclusie: op dit moment zien wij (nog) geen aanleiding voor (grote) ingrepen, echter is afgesproken om op een later moment (wanneer er vanuit het oogpunt van COVID-19 geen/minder reisbeperkingen zijn) opnieuw een schouw uit te voeren. Door jullie werd namelijk ook aangegeven dat de verkeerssituatie rustiger verliep dan normaliter het geval. Tevens hebben we voorgesteld om, indien er zich onveilige situaties voordoen, foto’s of filmpjes te sturen. Graag wil ik deze oproep opnieuw onder de aandacht brengen, zodat wij een beter beeld van de situatie kunnen vormen. Een schouw blijft namelijk een momentopname.

Het lijkt ons voor nu goed om 19 januari even in de gaten te houden, zodat we daarna eventueel weer even contact kunnen hebben over een nieuwe schouw.

 

Aanleg glasvezelnet

De aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied zou door twee aannemers worden uitgevoerd: Deltafiber en Glasdraad. In november liet Deltafiber aan haar klanten weten dat ze niet overging tot aanleg van het glasvezelnet. Navraag bij de gemeente leidde tot de volgende reactie:

Afgelopen maand zijn wij door DeltaFiber ook op de hoogte gesteld van het feit dat zij een aantal (72) adressen in de gemeente Woerden niet zal aansluiten. Uiteraard betreuren wij dit.

 De gemeente heeft met DeltaFiber en Glasdraad afspraken gemaakt over de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de gemeente. Met deze afspraken wilden wij deze partijen faciliteren en stimuleren tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk waarop alle inwoners die dat wensen aangesloten zouden kunnen worden. Voor de daadwerkelijke aansluitingen hebben DeltaFiber en Glasdraad contracten gesloten met inwoners. De gemeente is bij die contracten geen partij.

De bewoners die een contract met Deltafiber sloten, kunnen contact opnemen met Glasdraad en afspraken maken over een eventueel contract. Bij snelle actie is misschien de huidige prijs mogelijk en men overweegt om de bewoners van de boerderijen achter in het land aan te bieden om de aanleg zelf te verzorgen. Dus ons advies is om Glasdraad op korte termijn te benaderen.

 

Nieuwjaarswens Dorpsplatform Kamerik
We wensen alle Kamerikers een gelukkig en vooral gezond 2021. Ook het komend jaar zal het Dorpsplatform zich weer voluit, samen met onze inwoners, inzetten voor een dorp waar het fijn wonen, werken en recreëren is.